دسته‌بندی موضوعات

انجمن

موضوع‌های مربوط به خود انجمن نرم‌افزارهای آزاد ایران، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
25

سانا

سانا توزیعی از سیستم‌عامل گنو بر پایهٔ دبیان است که به منظور استفاده در سازمان‌ها و ادارات توسعه یافته است.
11
0