ایجاد درایو راه انداز سانا در لینوکس(اوبونتو) با استفاده از 7z

با استفاده از برنامه دیسک حافظه ی فلش خود فرمت کنید و از فرمت FAT استفاده کنید.


در مرحله ی بعد از برنامه ی 7z برای ادامه ی فرایند استفاده کنید. به عنوان مثال از دستور زیر استفاده کنید.
7z x ~/Downloads/Sana-Desktop.iso -o /media/blah/Sana_UEFI/