در رابطه با دسته‌بندی سیستم عامل کارگزار

تجربیات کاربران و مدیران سیستم از کار با سرویسها و سیستم‌عاملهای کارگزار آزاد/متن باز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند