در رابطه با دسته‌بندی سیستم عامل رومیزی

تجربیات کاربران و مدیران سیستم از کار با سرویسها و سیستم‌عاملهای رومیزی آزاد/متن باز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند