در رابطه با دسته‌بندی هیئت مدیره انجمن

هماهنگی جلسات و بحث‌ها و … پیرامون انجمن نام.
فقط اعضای انجمن حق دسترسی نوشتن دارند ولی دسترسی خواندن برای عموم باز است.