تقاضا از بازرس انجمن

اینجانب مرتضی آقابیگی یکی از اعضای مؤثر انجمنِ نرم‌افزارهای آزاد ـ متن باز ، از بازرس انجمن آقای علیرضا فریدونی تقاضا دارم که با توجه به اتفاقات به وجود آمده و استعفای دوستان درباره وضعیت کنونی انجمن و آینده انجمن گزارشی را تهیه و منتشر نمایند .

با سپاس فراوان

@arf1372

4 پسندیده