در رابطه با دسته‌بندی اخبار و اطّلاعیه‌ها

اخبار و اطّلاعیه‌های مربوط به انجمن، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

توانایی ارسال موضوع جدید در این دسته‌بندی، منحصر به کاربران با سطح اعتماد ۲ است.

1 پسندیده